Pages

Canada through the eyes of an immigrant

Wednesday, November 19, 2008

DAVID BANDA, 8th World powerful and famous kid


Today I would like to write about this article I stumbled upon. Its an article on David Banda, the 8th world's powerful and famous child. It is quite interesting to read stuff like this in Chichewa.
ITS IN CHICHEWA AND IT'S ON WIKIPEDIA,
here are some excepts;

"Davide Banda ndi mwana amene Madonna, woyimba wina otchuka wa ku Amerika anamutenga kuti akhale mwana wake. David Banda anabadwira ku Mchinji m’dziko la Malawi pa 24 Sepitembala 2005. Davide Banda anatengedwa kuchoka ku Malawi pa 16 Okotobala. Kumutenga kwa mwanayu ndi a Madonna kunayambitsa nkhani yofufuza ngati a Madonna wo anapatsidwa ulemu wa padera chifukwa choti ndi munthu wotchuka.
A Madonna anayankhula pa kanema pa pologilamu ya Oprah Winfrey pa 25 Okotobala 2006 pofuna kukana zomwe anthu ankanenazi. Pamene ankacheza ndi Oprah Winfrey, a Madonnawa ananena kuti ku Malawi kulibe malamulo olembedwa bwino bwino okhudza kutengedwa kwa ana osowa kapena amasiye ndi anthu ochokera kunja

Panakali pano mulandu womwe anasuma mabungwe oona za ufulu wa anthu udakadikila chigamulo"

The entire article

mmalawi.blogspot.com/

No comments: